Občasník
 
Echo z klecanské fary
 
vánoční 2016
Kresba klecanského kostela
 
Vánoční program
Štědrý denpůlnoční mše s koledami  24.00
Boží hod vánočnímše s koledami  9.30
Pátek 30. 12.Česká mše J. J. Ryby (koncert sboru Státní opery)  16.00
Nový rokmše s koledami  9.30
 
Betlém v kostele bude přístupný na Boží hod a na Nový rok od 14.30 do 17.00 hodin.
 
Vítání a loučení
Na začátku adventní doby shrnujeme celoroční dění v klecanském kostele a na faře.
 
Nesmíme ovšem zapomenout, že jsme jako nového faráře římskokatolické farnosti Odolena Voda, do jejíhož rámce patří i kostelní společenství Klecany, přivítali v tamním kostele při nedělní mši 17. července letošního roku P. Kamila Vrzala. Stalo se za přítomnosti biskupa Václava Malého. Těšíme se, že se s novým panem farářem setkáme také v Klecanech. Farnost nyní vydává pravidelně jednou za měsíc Věstník. Už jsme dvě čísla měli v kostele k disposici a každý do něho může přispívat. Pastorační rada by totiž ráda viděla užší společenství všech sedmi kostelů.
 
Letos jsme měli 23 křtů. Posledním letošním pokřtěným byl malý Jáchym Pačovský. Svatbu u nás uzavřeli manželé Ščamburovi. Rozloučili jsme se s Mílou Dolečkovou a Jiřím Pražákem z Vršovic. Oba byli našimi přáteli a jezdili s námi na každoroční farní dovolené.
 
Přistoupili ke stolu Páně
Od začátku letošního roku se připravovala k prvnímu sv. přijímání skupina dětí. O sobotách se scházela s Pavlem na faře. A začátkem června se velké rodinné slavnosti zúčastnilo sedmnáct dětí: Matěj Černý, Hynek a Jiří Červenkovi, Jenovefa Frýbertová, Dorotka Havrdová, Alžběta Konopásková, Anna Marková, Magdalena Mikovcová, Marek Natov, Martina Přibylová, Dorotka Reiserová, Matouš a Nikola Skripnikovi, Ema a Jáchym Šimonkovi, Alžběta a Václav Tichých. Slavnost uspořádali rodiče dětí a další příbuzní a při krásném počasí jsme ji prožili moc pěkně.
 
Kromě pravidelných nedělních mší se scházíme ještě ve čtvrtek na večerní mši (v 17.30 hodin na faře), která je spojena s biblickou hodinkou. První čtvrtek v měsíci (v 18 hodin) patří od letošního října bohoslužbě Taizé, ke které spolu s klecanskými protestanty zveme do kostela ty, kdo se zajímají o čtení z Bible, zpěv a modlitbu.
 
Koncerty a výstavy
V Klecanech je dobrým zvykem pořádat v kostelním prostoru koncerty a výstavy. Letos byly koncerty tři, nepočítáme-li provedení Rybovy České mše vánoční při mši 3. ledna 2016. Kromě Vinohradského symfonického orchestru, který pravidelně vystupuje v květnu k výročí ukončení druhé světové války a v listopadu k uctění Dne lidských práv, účinkoval u nás na svátek svatého Václava 40členný dětský pěvecký sbor Rolnička Praha. V rámci Noci kostelů koncertoval klecanský pěvecký soubor Klenota. Ten také pořádá v neděli 11. prosince Adventní koncert a bude zpívat i při půlnoční mši. Zdá se, že novou tradicí se stane zpívaná a troubená Svatohubertská mše. O tu projevili zájem členové Mysliveckého spolku Klecany – Zdiby a poprvé se uskutečnila letos v listopadu.
 
V kostele jsme měli od 16. června výstavu kreseb a karikatur malíře a ilustrátora Jana Hrubého, 11. září byla vernisáž výstavy obrazů malíře a grafika Václava Sokola a 23. října se představily svými obrázky, linoryty a keramikou děti, které výtvarně vede Simona. Vystavená dílka ukázala, jak děti žily během letního soustředění v Tehově. Výtvarnou dílnu měly děti také o první adventní neděli a podařilo se jim vyrobit i pěkné ozdoby do vánočního kostela.
 
Výlety, vycházky, farní dovolená a jiné akce
Je už samozřejmé, že po nedělní mši zamíříme na faru občerstvit se a ohřát! Buď na farní dvůr, který je dostatečně prosluněný, nebo do sálu. Tam ovšem je to pravidelně setkání vestoje, a často ani nelze probrat všechna témata. Organizaci dalších setkání má na starosti hlavně Jarka. Jsou to především výlety nebo procházky: První byla 2. ledna, kdy jsme chodili po pražských betlémech. Sešli jsme se (27 dospělých a devět dětí) na Vyšehradě a pokračovali přes Emauzy ke sv. Ignáci na Karlově náměstí. V únoru jsme byli na výstavě 88leté, ale stále čilé a činné malířky Evy Novákové. Do Poděbrad jsme cestovali vlakem v březnu a projeli jsme se výletní lodí po Labi. Do ZOO ve Dvoře Králové jsme v květnu padesáti lidmi obsadili autobus. Částečně pěšky jsme putovali na Levý Hradec ke křtinám Anežky. Koncem října jsme jeli vláčkem do Litně u Berouna, abychom uctili památku Jarmily Novotné a viděli první kaplanskou štaci klecanského spisovatele Václava Beneše Třebízského. Ale hlavní letní akcí byla i letos farní dovolená, kterou jsme strávili v Žirovnici u Počátek. Bylo nás osmatřicet, z toho 13 dětí.
 
Opravy a úpravy kostela
Největší naší starostí, a pravděpodobně to platí i pro příští léta, se stala dřevomorka domácí. Houba desítky let existovala v půdním prostoru na několika místech. Stav kostelní střechy je přinejmenším od poloviny minulého století špatný. Nutnou generální opravu nahrazovaly pouze vysprávky. Začátkem letošního července, po vydatných deštích a značném teplu, prokvetla dřevomorka omítkou až do kostela. Zahájení postupu její likvidace znamenalo: odstranění houby z vnitřní omítky v kostele pomocí lešení (poskytlo je město Klecany), Šimon a Mirek poté svépomocí zajistili střechu proti zatékání. Potřebnou diagnostiku budovy udělala odborná firma našich přátel (nevzala za dílo ani korunu), prohlídku trámů tesařská firma, kamarád geodet kostel zaměřil, soused Čermák zhotovil projekt. Památkáři požadovali, aby stav stropní malby posoudil restaurátor Ján Patsch (opět bylo třeba v kostele postavit lešení), po něm se dostavili tesaři, odkryli část střechy a vyměnili zatím jenom napadené krokve, pokrývačská firma zajistila nové úžlabí u věže a poté střechu zakryla. Na jaře bude třeba postavit lešení v kostele na podepření stropu kvůli dopravě nových trámů na kostelní půdu a pohybu po ploše stropu nad lodí. Všechny práce řídí konzistorní stavební technik, který současně musí zajistit financování opravy.
 
Co se udělalo dále: Firma Vojtěcha Pecky zesílila a modernizovala ozvučení kostela a opravu z jedné poloviny sponzorovala, (dali 25 tisíc). Byla vymalována oratoř (sklad kostelních potřeb) a v několika etapách se všechno uklidilo. Začátkem roku se podařilo, hlavně úsilím Milady, obstarat nové kokosové koberce na pokrytí podlahy tam, kde byla jen dlažba nebo beton. V budoucnu by se i místo současných vybetonovaných ploch položily do podlahy dlaždice. Jsou již vyrobeny.
 
Zbývá nám poděkovat za všechno další, co se udělalo:
Zdeformovanou stříšku nad vchodem do věže nahradil novou, plechovou pan klempíř Oldřich Kunrt.
Dvě starší lavice do kostela věnovali místní hasiči.
Porouchaného anděla, který nám zůstal z původní kazatelny, prozatímně opravili restaurátoři - manželé Ján a Anna Patschovi.
Na podzim jsme zaznamenali, že strop ve farním sálu v jedné čtvrtině popraskal. Malba se začala odlupovat a padat. Podobně v kaplance. Sonda pod domovní základy ukázala naprosto suché jíly. Odborníci se domnívají, že pohyb budovy způsobilo odvodnění a dvě po sobě jdoucí velmi suchá léta. Malíř použil na opravu štuk se speciálním lepidlem a sál vymaloval. Společně jsme nábytek vystěhovali a nastěhovali a během týdne se všechno uklidilo. Zdárně zasáhli muži i ženy!
Do farní předsíňky se podařilo umístit malý boiler. Milada teď s chutí myje hrnečky, ale od zametání sálu ji už musíme odhánět.
Několikrát jsme se sešli na velký úklid kostela a okolí, ale pravidelného luxování, které vyžadují nové koberce, se ochotně ujímá ten, kdo má právě čas. Často to bývá Ivana.
Děkujeme Haně a Aleně za pořadatelství při Noci kostelů i Lence Petřinové za 104 lepených perníčků s kresbou kostelíku i za 140 lepených perníčků-rolniček, které upekla pro účastníky koncertu Rolničky. A Simoně za tematické skládačky k 700. narozeninám Karla IV.
Zahradní nábytek nově natřeli Pavel, Josef a další Pavel.
 
Těšíme se na další setkávání i v novém roce 2017! Začneme společnou jízdou po okolních kostelích autobusem v sobotu 7. ledna.
 
Celoročně evidovala a zapsala Zdena. Zkontroloval Pavel, který odpovídá za omyly.
 
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!