Titulek
O s t a t n í
 
Přehled 2013
 
Letos jsme měli dvanáct křtů
O Velikonocích přijali křest čtyři dospělí - Sabina Tereza Hniličková z Řeže, Ondřej Skripnik a jeho žena Kateřina Emanuela Skripniková z Řevnic a Hana Šebková z Odolena Vody. Dětské křty: Karolína Lucie Špírková z Větrušic byla pokřtěna v květnu, Anežka a Klára Jizbovy ze Zdib v červnu, Julie Terezie Barczi z Klecan a Kateřina Tomášková z Prahy 4 v září, Tomáš Pavel Novotný z Prahy 1, Roman Adam Latiok z Klecan a Antonín Mikuláš Albrecht z Prahy 10 v říjnu.
Tři děti byly v červnu poprvé u svatého přijímání.
Svatbu u nás uzavřeli František a Martina Cibulkovi ze Zdib.
Poslední rozloučení se v kostele konalo s Olgou Bretovou z Klecánek, vdovou po politickém vězni generálu Janu Bretovi, Evženem Lomem z Klecan, Ludmilou Těthalovou z Řeže, dlouholetou oporou naší někdejší farnosti a Václavem Smolíkem z Klecan. V řežské kapličce jsme se rozloučili s Františkem Gregou, který se spolu se svojí ženou Cilkou o kapličku obětavě starával, a ve strašnickém krematoriu s Ivannou Malou, psycholožkou z Řeže.
 
Scházíme se i v týdnu
Máme pravidelnou nedělní mši v půl desáté dopoledne, ale scházíme se také během týdne. Každý týden je čtvrteční mše na faře a po ní biblická hodina. Letos jsme četli několik listů sv. Pavla a Ezdráše a Nehemiáše. Možnost zamyšlení a hovoru nad Písmem máme také v kroužku, který se na faře schází každé druhé úterý v měsíci ve 20 hodin. A již dlouhá léta trvá podobný kroužek dvakrát měsíčně v rodině Kredbových.
 
Jak jsme slavili Velikonoce
Po mnoha desetiletích jsme slavili tyto svátky v Klecanech. Obřady velikonočního třídenní (tridua) začínaly v sedm večer, a protože Velikonoce připadly na konec března, panovalo šero. Ještě větší bylo naše překvapení na Bílou sobotu, když se oheň u kostela rozdělával v naprosté tmě. Ale díky tábornické výchově mužů to dopadlo dobře. Potom v šeru kostela, pouze při světle svíček, se podařilo zdárně projít všemi obřady se čteními a zpěvem a svátky jsme prožili společně krásně.
 
Společně se staráme o kostel
Kromě menších úklidů pokračovaly na jaře a na podzim velké společné úklidy. Na ten v sobotu 19. října přišlo kromě 14 dospělých i deset dětí. Udělalo se mnoho práce. Kostel se připravil na zimu. Uklidil se vnitřek a natáhly se koberce. Venku oškrabovali dospělí i děti mechem pokrytou dlažbu, strhávali břečťan z ohradní zdi a ze stromů, hrabali a smetali listí. Byli jsme rádi, že nám pracovníci města kupy listí a břečťanu odvezli.
 
Vikariátní pouť
Pan vikář Miloš Szabo nás pozval na vikariátní pouť k uctění 1050. výročí příchodu slovanských věrozvěstů do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. Bylo to v sobotu 27. dubna. Jedna větev našich poutníků proto vyrazila v ranních hodinách z Klecan do Klecánek a přes vodu přívozem, došla do Roztok na vlak a z Masarykova nádraží, kde se setkala s druhou větví, šlo všech osmnáct poutníků pěšky do Karlína. Jiné farnosti byly zastoupeny snad početněji, ale my měli silnou zbraň v Simoně, Šimonovi a dalších, kteří uspořádali program pro všechny přítomné děti. Po mši a odpočinku v blízké hospůdce se poutníci rozešli většinou do domovů, ale jádro naší výpravy směřovalo ještě, i s vozíkem herních rekvizit, do strmého svahu rozkvetlé hory Vítkov a na návštěvu Památníku se zajímavou expozici z historie republiky.
 
Návštěva katedrály
V sobotu 4. května jsme navštívili (v počtu 26 dospělých a 11 dětí) katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde nás provázel a vykládal nám P. Kuneš.
 
Noc kostelů
V pátek 24. května se konala Noc kostelů. Na plakátu byl dovětek „Kostel je pokojné místo. Může potěšit i Vás“. Myslíme si, že průběh pořadu mnohé potěšil. O Noci kostelů jsme psali v Echu na prázdniny 2013.
 
Pomoc obyvatelům Klecánek po povodni
Návštěvníci a přátelé klecanského kostela shromáždili osmnáct tisíc korun, které věnovali Městskému úřadu v Klecanech na povodňové konto. Kromě toho se našlo v jejich řadách čtrnáct brigádníků, jeden z nich pracoval v Klecánkách po dvě soboty.
 
Farní dovolená a podzimní výlet
Protože jsme byli na jaře na karlínské pouti, podnikli jsme společný výlet až na podzim. Jarka Kredbová, která je hlavní pořadatelkou dovolených a výletů, připravila na sobotu 12. října návštěvu hradu Křivoklát. Výlet vlakem ze smíchovského nádraží proběhl za chladnějšího počasí, ale s dobrou náladou. Bylo nás všech, pražských, klecanských, zdibských, měšických a také vinořských a třeboradických přátel, a to se ještě přidali řevničtí, včetně dětí 25. Po zajímavém historickém výkladu paní kastelánky se šlapalo zpátky na vlak, a to z Křivoklátu až do Zbečna.
Místem společné farní dovolené, kterou důkladně zajistila Jarka, bylo tentokrát staré poutní místo Dobrá Voda u Hartmanic. Od 29. června do 6. července tu pobývalo v krásných pokojích bývalé fary 45 dospělých a dětí. Všichni byli velmi spokojeni.
Loučení s létem pro nás v neděli 22. září po mši uspořádala prof. Jiřina Rákosníková z Prahy. Na farním dvoře se nás sešla šedesátka. Maminky s dětmi a paní profesorkou tančily v kole, zpívaly se písničky a recitovala říkadla, ostatní zajímavému dění přihlíželi při kávě a čaji. Tak jako všechny neděle v roce se po pobytu v kostele ohříváme buď na faře nebo venku na dvoře. Tam jsme letos byli poprvé už 21. dubna!
 
Koncerty, výstavy a Vánoční hra v kostele
Těší nás, že pro kulturní akce pořádané kulturní komisí města nebo občanskými sdruženími a školou můžeme poskytnout prostor v kostele. Letos u nás byly koncerty: 8. května k výročí konce 2. světové války, vystoupil na něm Vinohradský symfonický orchestr, 29. září pěvecký a varhanní koncert ke cti sv. Václava, vystoupily na něm pěvkyně Gabriela Pechmannová a varhanice Markéta Reindlová, 27. října varhanní koncert Varhana Orchestroviče Bauera a 17. listopadu koncert ke Dni lidských práv, opět s Vinohradským symfonickým orchestrem (vždy s dir. Milanem Bouškem). 15. prosince uvedl soubor Lakomé barky, za režie Blanky Laurychové Vánoční hru o narození Ježíška, 19. prosince tu pořádala koncert Klenota a její hosté. Na začátku koncertu byla zahájena výstava prací žáků prvních tříd školy O nejkrásnější klecanskou hvězdičku, která trvá do 6. ledna 2014. A 27. prosince operní sbor Státní opery v Praze koncertně provedl Rybovu mši vánoční Hej, mistře.
 
Stavební opravy
V červenci a srpnu opravovali pokrývači a klempířy kostelní střechu a udělali nový svod na severovýchodní straně budovy, kam zatékalo.
V dubnu se díky příspěvku z AP zcela opravila střecha farního špejcharu (laťování i krytina), v dubnu se také podařilo zrekonstruovat přístupovou cestu ke vchodu do fary (zničena při budování plynového a posléze kanalizačního napojení).
Celoročně sledovala a sepsala Zdena Lomová
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!